Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
8197 7bf6
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viainsanedreamer insanedreamer
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
2415 c505 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
1876 2a1f 500


red fox
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
3106 778d 500
2342 9640 500
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
6491 00b9
4040 84ae

April 25 2019

0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viainsanedreamer insanedreamer
5040 74d6 500
A.Świrczyńska
Reposted fromdecepcion decepcion viainsanedreamer insanedreamer
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
9428 4b63
Reposted frommyname myname viainsanedreamer insanedreamer
4247 f89e 500
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamer
5993 c82a 500
J. W. Waterhouse
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl